You are about to leave our site to visit: https://iot.ru/promyshlennost/globalnye-raskhody-na-internet-veshchey-v-2019-godu-sostavyat-745-mlrd-dollarov-idc Note: We are in no way affiliated to "https://iot.ru/promyshlennost/globalnye-raskhody-na-internet-veshchey-v-2019-godu-sostavyat-745-mlrd-dollarov-idc".